W BEST HOME wiemy, że zarządzanie nieruchomościami nie sprowadza się wyłącznie do troski o samą nieruchomość. W końcu Wspólnotę tworzą ludzie a nie budynki. Ten żywy organizm także wymaga dbałości. 

Celem naszej działalności jest dostarczanie wysokiej jakości usług, związanych z kompleksową obsługą nieruchomości oraz dbanie o interes ogółu właścicieli lokali, stosując obowiązujące przepisy prawa, normy etyczne i standardy zawodowe.

Znaczną część naszego życia spędzamy we własnym mieszkaniu, które w przeciwieństwie do domu wolnostojącego, jest częścią większej całości – Wspólnoty / Spółdzielni Mieszkaniowej. Aby każdy mógł się czuć „jak u siebie w domu”, niezbędne jest skoordynowanie wielu obszarów. Działając na rzecz ogółu, nie zapominamy o konieczności dostosowywania rozwiązań do specyfiki indywidualnych przypadków.

W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim:

 • zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • racjonalnym gospodarowaniem finansami
 • podnoszeniem komfortu użytkowania nieruchomości
 • utrzymaniem lub podnoszeniem wartości nieruchomości

Największą wartością firmy BEST HOME są jej współpracownicy oraz partnerzy biznesowi, kierujący się podstawowymi zasadami etyki zawodowej, którymi są:

 • profesjonalizm i uczciwość
 • godność i szacunek
 • pasja i zaangażowanie

Powyższe wartości, w połączeniu ze standardami zawodowymi, stanowią bezcenny kapitał firmy i stanowią podstawę budowania zaufania u naszych klientów.

 • w większości obiektów stwierdzamy możliwości generowania przychodów lub racjonalizacji kosztów, co przyczynia się do obniżenia miesięcznych zaliczek
 • w nowych obiektach egzekwujemy usuwanie usterek budowlanych w ramach gwarancji lub rękojmi
 • na bieżąco śledzimy zmiany w różnych branżach oraz technologiach aby zapewnić optymalne rozwiązania dla poszczególnych nieruchomości
 • integrujemy lokalne środowiska, próbując wspólnymi siłami uzyskać wymierne korzyści dla lokalnej społeczności. Współpracujemy z sąsiadującymi wspólnotami, samorządem lokalnym, radnymi, organizacjami pozarządowymi w celu poprawy warunków bytowych, komunikacyjnych, urbanistycznych, etc.
 • powołujemy Wspólnoty ze struktur Spółdzielni Mieszkaniowej – zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych art. 24 przypis 1

Koordynujemy zadania inwestycyjne, remontowe, modernizacyjne, np.:

 • modernizacja systemu wideo-domofonowego (wymiana systemu analogowego na system cyfrowy)
 • modernizacja Systemu Zasilania Rezerwowego części wspólnych (zminimalizowano uciążliwość związaną z brakiem dostawy energii elektrycznej)
 • remont tarasu zewnętrznego stanowiącego łącznik budynków (usunięcie przecieków do garażu)
 • remont stropu w garażu podziemnym metodą iniekcji (eliminacja przecieków do garażu)
 • modernizacja systemu monitoringu wizyjnego (poprawa parametrów jakościowych nagrań, wydłużenie czasu przechowywania nagrań, zwiększenie obszaru objętego monitoringiem)
 • modernizacja systemu osiedlowej telewizji kablowej (wymiana sprzętu, podwojenie liczby dostępnych programów telewizyjnych)
 • remont wentylatorów dachowych (przywrócenie urządzeń do pełnej sprawności)
 • remont dachu (eliminacja przecieków do lokalu mieszkalnego)
 • remont i modernizacja instalacji tryskaczowej w garażu (eliminacja uszkodzeń w wyniku zamarzania wody)
 • remont klatek schodowych
 • remont elewacji, balkonów i tarasów wraz z wymianą balustrad balkonowych
 • modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych (obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej)
 • montaż systemu eliminującego zużycie energii biernej (obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej)
 • wymiana poziomych odcinków instalacji ciepłej wody użytkowej
 • wykonanie placu fitness dla młodzieży i dorosłych
 • montaż oświetlenia w technologii LED, wymiana tradycyjnych źródeł światła na LED
 • podłączenie dźwigów windowych do systemu ppoż, montaż urządzeń RBI w dźwigach, wymiana szyldzików w kabinach
 • montaż systemu kontroli dostępu do budynku lub wybranych pomieszczeń np. wózkowni/rowerowni
 • uczestnictwo w opracowaniu ekspertyz technicznych w sprawie usterek budowlanych, nieprawidłowości dotyczących systemu cyrkulacji ciepłej wody, nieprawidłowości dotyczących wymiarów miejsc postojowych, nieprawidłowości dotyczących sprawności hydroizolacji
 • uczestnictwo w opracowaniu badań termowizyjnych oraz audytu energetycznego budynku

Do obsługi nieruchomości dedykowany jest zespół specjalistów BEST HOME:

Koordynator – nadzoruje działania Zespołu Administracyjnego, odpowiada za kompleksową organizację usług wykonywanych na rzecz klienta, wdrożenie i utrzymywanie standardów jakościowych, uzgodnienia z Zarządem, wspomaga działania Administratora w zakresie analizy rynku usługodawców, analizy formalno-prawnej, negocjowania warunków handlowych, etc.

Administrator - odpowiada za wykonywanie bieżących czynności związanych z obsługą klienta, obsługą formalno-prawną.

Specjalista ds. Księgowych - odpowiada za prowadzenie pełnej obsługi księgowej.

Specjalista ds. Windykacji - odpowiada za realizację działań windykacyjnych.

Specjalista ds. Technicznej Obsługi Nieruchomości - odpowiada za wykonywanie bieżących czynności związanych z techniczną obsługą nieruchomości.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami mieszkaniowymi możemy zagwarantować usługi na najwyższym poziomie.

W BEST HOME spotkasz ludzi z pozytywną energią, zawsze gotowych do działania.

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami w zakresie wszystkich branż związanych z obsługą nieruchomości. Trwałe relacje oraz skala naszej działalności sprawiają, że za naszym pośrednictwem, nasi Klienci zyskują wysoką jakość usług za konkurencyjną cenę.

Co do zasady, nie rekomendujemy dokonywania zmian wielu firm jednocześnie. Po przejęciu obiektu, analizujemy rzetelność poszczególnych podwykonawców, w tym badamy:

 • warunki umowy na zgodność z aktualnie obowiązującymi standardami w danej branży,
 • dopasowanie zakresu usług do potrzeb klienta,
 • zgodność świadczonych usług z zawartą umową,
 • poziom zadowolenia mieszkańców.

Stosowne wnioski i rekomendacje przedstawiamy do informacji oraz akceptacji Zarządu.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością zawodową zarządcy nieruchomości - do sumy gwarancyjnej 500 000 EUR (ponad 2 mln PLN)

Dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług serwisowych związanych z techniczną obsługą nieruchomości - do sumy gwarancyjnej 500 000 PLN

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami i stosujemy zasady Kodeksu Etyki Zawodowej Zarządców Nieruchomości.

Celem ustanowionych zasad jest zagwarantowanie ochrony i jakości usług odbiorcom usług świadczonych przez Zarządców Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz ustalenie jednolitych zasad ich świadczenia.

Zarządcy Nieruchomości KIGN są zobligowani m.in.:

 • do wzajemnej współpracy oraz poszanowania dla innych grup zawodowych branży nieruchomości, celem profesjonalnego odbioru i pozytywnych relacji zarówno w środowisku branżowym, jak również u wszystkich odbiorców usług na zewnątrz;
 • przestrzegać zatwierdzonego kodeksu etyki zawodowej, a także ogólnie przyjętych norm etycznych i moralnych, powodując tym samym stałe podnoszenie prestiżu zawodowego oraz profesjonalne podejście do wykonywanych zadań.
Image

Obsługa formalno-prawna

 • rejestracja Wspólnoty w urzędach, założenie rachunku bankowego
 • protokolarne przejęcie nieruchomości wraz z dokumentacją od dotychczasowego posiadacza, w przypadku stwierdzenia braków podjęcie odpowiednich działań&;
 • opracowanie zapytań ofertowych, weryfikacja dostawców, przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie umów bądź przygotowanie do akceptacji przez Zarząd
 • zapewnienie ubezpieczenia budynków oraz egzekucja szkód z polisy
 • prowadzenie i aktualizowanie listy właścicieli wraz z udziałami, danymi kontaktowymi, oświadczeniami, deklaracjami 
 • opracowywanie projektów uchwał oraz zbieranie podpisów pod uchwałami
 • realizacja zadań wynikających z uchwał właścicieli lokali lub decyzji uprawnionego organu
 • opracowanie niezbędnych regulaminów porządkowych i organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • organizacja zebrań właścicieli
 • dochodzenie od właścicieli należnych opłat z kierowaniem spraw do sądu włącznie
 • przechowywanie dokumentacji
 • zgłaszanie odpowiednim podmiotom wykrytych wad fizycznych nieruchomości oraz koordynowanie procesu dochodzenia naprawy usterek, szczególnie w okresie gwarancji i rękojmi
 • odbiór przesyłek pocztowych

Czytaj więcej...

Image

Obsługa Klienta

OBSŁUGA WŁAŚCICIELI / MIESZKAŃCÓW

 • zapewnienie informacji o sprawach Nieruchomości wspólnej (osobiście, telefonicznie, pocztą email, za pomocą strony internetowej)
 • zapewnienie informacji o rozliczeniach finansowych poszczególnych właścicieli lokali, w tym także przez internet (każdy właściciel posiada swój login i hasło)
 • zapewnienie dyżuru administratora na terenie Nieruchomości
 • przyjmowanie zgłoszeń, wniosków i uwag oraz prowadzenie korespondencji
 • wystawianie niezbędnych zaświadczeń

OBSŁUGA KONTRAHENTÓW

 • kontrola rzetelności wykonywania usług przez kontrahentów
 • koordynacja zadań pomiędzy wieloma wykonawcami
 • wydawanie poleceń wykonawcom
 • przyjmowanie zgłoszeń, wniosków i uwag oraz prowadzenie korespondencji
 • wystawianie niezbędnych zaświadczeń

Czytaj więcej...

Image

Obsługa finansowo-księgowa

 • ewidencjonowanie przychodów i kosztów, zobowiązań oraz wpłat właścicieli i kontrahentów
 • sporządzanie naliczeń dla właścicieli zgodnie z podjętymi uchwałami
 • naliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wystawianie noty odsetkowej
 • rozliczanie kosztów zużycia mediów, wystawianie zawiadomień
 • wystawianie rachunków, faktur, not dla właścicieli i kontrahentów
 • definiowanie przelewów bankowych
 • wystawianie zawiadomień o wysokości opłat dla właścicieli
 • prowadzenie kartoteki księgowej każdego właściciela
 • sporządzanie rozliczeń, deklaracji i innych dokumentów do urzędów, występowanie przed organami administracji publicznej (na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa)
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań i deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przechowywanie dokumentacji księgowej

Czytaj więcej...

Image

Obsługa Techniczna

 • zapewnienie dostawy mediów, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • zapewnienie bieżącej konserwacji oraz remontów budynków, ich pomieszczeń, urządzeń technicznych, elementów małej architektury
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków
 • zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń oraz terenu służącego do wspólnego użytku
 • zapewnienie pielęgnacji terenów zielonych
 • zapewnienie właściwej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych
 • zlecanie kontroli oraz przeglądów okresowych budynków i instalacji przewidzianych przepisami prawa
 • dokonywanie bieżących przeglądów gospodarskich części wspólnych nieruchomości
 • założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego, książki prac konserwacyjnych
 • opracowywanie i wdrażanie planu remontowego

Czytaj więcej...

Image

Konserwacja i Pogotowie techniczne

Posiadamy wykwalifikowany zespół inżynierów oraz specjalistów z doświadczeniem w eksploatacji urządzeń i instalacji:

 • zimnej i ciepłej wody użytkowej
 • centralnego ogrzewania
 • węzła cieplnego i kotłowni
 • kanalizacyjnej
 • wentylacji
 • elektrycznej
 • niskoprądowej (domofony, kontrola dostępu, monitoring wizyjny, telewizja osiedlowa)
 • przeciwpożarowej
 • ogólnobudowlanej

W ramach stałej obsługi technicznej zapewniamy usługę pogotowia technicznego, która gwarantuje szybkie (do 2h) interwencje w nagłych awariach.

Czytaj więcej...

Image

Sprawozdawczość i Doradztwo

 • opracowanie i wdrożenie planu gospodarczego
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań i raportów
 • badanie opinii mieszkańców - opracowywanie i przeprowadzanie ankiet
 • troska o powiększanie dochodów Wspólnoty, w szczególności stanowiących pożytki z nieruchomości wspólnej
 • koordynacja działań pomiędzy sąsiednimi Wspólnotami oraz organami samorządowymi (np. uzgodnienia w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego, poprawy warunków komunikacji drogowej, etc.)
Image

Zarząd powierzony

Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną profesjonaliście zasadne jest szczególnie w następujących sytuacjach:

 • oddanie do użytkowania nowego budynku - deweloper, którego celem istnienia jest wybudowanie budynków a następnie wyodrębnienie i sprzedaż lokali, zazwyczaj nie posiada kompetentnego zespołu wyspecjalizowanego w zarządzaniu nieruchomościami. Właściciele lokali, w początkowym okresie, skoncentrowani są raczej na sprawach swojego lokalu, dopiero później przychodzi czas na wspólne sprawy. Na tym etapie podejmujemy się wykonania m.in. następujących czynności: - udział w odbiorze Nieruchomości, -inwentaryzacja urządzeń pomiarowych, spisanie stanu liczników, weryfikacja taryfy stosowanej przy rozliczaniu kosztów zużycia energii elektrycznej (zmiana z taryfy budowlanej na G11), - przyjęcie do przechowania dokumentacji technicznej Nieruchomości wraz z weryfikacją jej kompletności, - zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową, warunkami użytkowania i gwarancji poszczególnych materiałów, urządzeń i instalacji 
 • brak chętnych osób do sprawowania zarządu bezpośredniego - najczęściej zarząd bezpośredni sprawowany jest przez osoby wybrane z grona właścicieli lokali. Nie zawsze jednak udaje się znaleźć chętnych, którzy zechcą poświęcić swój czas i zaangażować się w realizację spraw Wspólnoty.
 • trudności z podejmowaniem decyzji - wynikające np. z animozji pomiędzy właścicielami, brakiem kompetencji zarządczych czy brakiem wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej związanej z zarządzaniem nieruchomościami.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Aleja Wyścigowa 4
02-681 Warszawa

biuro@besthome.waw.pl
+48 608 309 994 

Copyright © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Mizzo.pl

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.